Donesen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji.

Donesen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji
(“Sl. glasnik RS”, br. 138/2022)

Član 1.

U Zakonu o fiskalizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 153/20 i 96/21), u članu 3. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Prometom na malo iz stava 1. ovog člana ne smatra se promet izvršen izvan maloprodajnog objekta ako je korisnik isporučenih dobara i pruženih usluga, odnosno dobara i usluga koje će biti isporučene ili pružene u slučaju primljenih avansa, pravno lice, odnosno obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana.”.

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 4, posle reči: „fizičkim licima” dodaju se zapeta i reči: „kao i sedište obveznika fiskalizacije koji vrši promet na malo preko interneta putem daljinske trgovine”.

Član 2.

U članu 5. stav 2. tačka 10) briše se.

Član 3.

U članu 6. stav 4. posle reči: „putem interneta,” dodaju se reči: „odnosno promet na malo sopstvenih korišćenih pokretnih materijalnih sredstava,”.

Član 4.

Posle člana 10. dodaje se član 10a, koji glasi:

„Član 10a

Svi podaci iz Sistema za upravljanje fiskalizacijom, koji se odnose na fiskalne račune izdate licima iz člana 5. stav 2. tačka 5) ovog zakona, prenose se u sistem elektronskih faktura propisan zakonom kojim se uređuje elektronsko fakturisanje, po ispunjenju tehničkih uslova.

Način i postupak prenosa podataka iz stava 1. ovog člana bliže uređuje ministar finansija.”.

Član 5.

U članu 12. stav 1. reči: „u trajanju do godinu dana” brišu se.

U stavu 2. tač. 1), 2) i 3) reč: „do” zamenjuje se rečju: „od”.

Dodaje se stav 5, koji glasi:

„Izuzetno od stava 2. ovog člana, zabrana vršenja delatnosti obvezniku fiskalizacije koji delatnost obavlja na prostoru održavanja manifestacija (vašara, festivala, izložbi i drugih manifestacija u sklopu kulturnih, muzičkih, sportskih i drugih društvenih aktivnosti) izriče se za period trajanja te manifestacije.”.

Član 6.

U članu 13. stav 1. posle reči: „ovih propisa” dodaju se zapeta i reči: „osim kod obveznika fiskalizacije kojima je privremeno oduzet PIB”.

Posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3, koji glase:

„Kod obveznika fiskalizacije kojima je privremeno oduzet PIB, Poreska uprava u postupku nadzora rešenjem oduzima bezbednosni element.

Protiv rešenja iz stava 2. ovog člana žalba nije dozvoljena.”.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 4.

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 5. reči: „stava 2.” zamenjuju se rečima: „stava 4.”.

Član 7.

Podzakonski akt iz člana 4. ovog zakona doneće se u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 8.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.